Hoppa till innehållet

Välkommen till Diamantens nya webbplats!

Föreningen bidrar till samhällsutvecklingen genom att inspirera nytänkande ledare, som bidrar till ökad konkurrenskraft så väl nationellt som internationellt. Föreningens mål är att bidra till att allt fler kvinnor finns i ledande ställning, såsom chefer, sakkunniga samt i styrelser inom samhällets alla sektorer. Föreningen strävar till att utveckla ledarskapserfarenheterna bland sina medlemmar genom att erbjuda medlemmarna högklassiga föreläsningar och utbildningar. Diamanten driver sedan 2007 ett professionellt mentorprogram som riktar sig till unga kvinnor i sin första ledarskapsposition antingen som chef eller ledande expert. Mentorprogrammet genomförs i samarbete med MPS. Sedan år 2020 samarbetar Diamanten också med organisationen Boardman kring arrangemang av styrelseutbildningar och har genomfört ett flertal utbildningsprogram för styrelseprofessionalister. Diamanten samarbetar även med många olika organisationer, handelskammare och nätverk.

Enligt Diamantens Strategi 2020-2024 uppfylls syftet genom en mångsidig verksamhet

  • Arrangemang av nätverksträffar, seminarier och föreläsningar 
  • Ökat och fördjupat utbyte och interaktion mellan medlemmar
  • Utveckling föreningens mentorprogram för att bidra till nya generationers kvinnliga ledare
  • Utvecklande av ett styrelseutbildningskoncept och alumniverksamhet för att på ett konkret sätt bidra till ökat antal kvinnor i ledningsgrupper och styrelser. 
  • Profilering av medlemmarna och den kunskapsbas som nätverket utgör
  • Ökat samarbete med motsvarande nätverk i Finland och Norden

Diamanten grundades år 2006 som ett forum för ledande kvinnor från samhällets alla sektorer och registrerades som en förening år 2012. Initiativet till nätverket togs av Carola Teir-Lehtinen och Gunvor Kronman. Nätverket fick genast ett positivt bemötande och började med cirka 40 medlemmar. Idag har Diamanten ca 150 medlemmar med ledande positioner inom sin bransch.

"När vi grundade Diamanten fanns det ytterst få kvinnliga nätverk, åtminstone på seniornivå. De som fanns var oftast inom ett yrkesskrå. Vi ville få mervärde av att blanda representanter från samhällets alla sektorer. Där är vi ganska unika fortfarande tror jag, och det är definitivt en styrka"
Se styrelsen
Se ofta frågade frågor
Läs historian